skip to main content

Test Driven Development met algoritmes

Capita Selecta


« Terug naar Software Engineering Skills
» Naar de labo opgave

Test-First Een algoritme ontwerpen

Neem eerst de volgende noties terug door:

Dit labo gaan we ons focussen op het praktisch gebruik van TDD en unit testen ter ondersteuning van het opbouwen van een algoritme, ter oplossing van een probleem. Alle TDD concepten zijn reeds uitgelegd in het Test Driven Development labo. We gaan onmiddellijk verder met de oefeningen:

Labo oefeningen

Via Github Classroom. Lege projecten, maak zelf in een nieuwe map voor elke opgave een Gradle project aan.

Opgave 1

Deel A

Leo wil graag een boodschap versturen naar Marie, die aan de andere kant van de straat woont. Het probleem is dat Leo zijn berichten vaak worden onderschept door de vervelende buurman Jos. Jos moeit zich graag met het leven van anderen, waar Leo en Marie een stokje voor willen steken.

Ze spreken telefonisch met mekaar af een gedeelde geheime sleutel te gebruiken om geschreven berichten te versleutelen, zodat Jos ze niet meer kan lezen. Dit gaat als volgt:

Alle letters worden 3 posities naar rechts opgeschoven in het alfabet.

Dit wordt ook wel ‘ROT-3 encryption’ genoemd. Enkele voorbeelden:

 1. “jos is een loser” wordt “mrv lv hhq orvhu
 2. “Ik hou van jou, Marie!” wordt “Ln krx ydq mrx, Pdulh!
 3. ”???” blijft “???
 4. ”” blijft “”

Speciale tekens blijven ongewijzigd.

Schrijf eerst unit testen voor alle mogelijke gevallen die je kan bedenken, gebaseerd op de voorbeelden, voor de methode String encrypt(String s). Pas wanneer alle gevallen door testen zijn bedekt, mag je aan de implementatie beginnen. Re-run de testen tussendoor om jezelf ervan te verzekeren dat je vooruitgang boekt (RED-GREEN-REFACTOR).

Deel B

Na enkele dagen puzzelen heeft Jos ontdekt welk geheim systeem Leo en Marie er op na houden! Marie doet een voorstel tot verstrenging van het systeem, waar Leo onmiddellijk mee akkoord gaat. De extra regel geldt als volgt:

Na de ROT-3 verwisselen we de posities voor elk paar karakters in het bericht.

Enkele voorbeelden:

 1. “jos is een loser” wordt “rm vvlh qho vruh
 2. “Ik hou van jou, Marie!” wordt “nLk xry qdm xr ,dPlu!h
 3. ”???” blijft “???
 4. ”?!?” wordt “!??
 5. “jup” wordt “xms
 6. ”” blijft “”

Pas de testen aan en schrijf testen bij waar nodig. Verander dan pas de implementatie. Merk op dat bij een oneven aantal karakters, het laatste karakter niet van plaats wisselt.

Deel C

Nu de encrypt() methode correct werd geïmplementeerd, kunnen we ons bezig houden met de manier waarop het programma boodschappen in- en uitleest. Een systeem dat ook wordt gebruikt bij de Vlaamse Programmeerwedstrijd, is het inlezen via de standard input stdin en uitlezen via standard output stdout. Je kan hiervoor het volgende gebruiken:

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    // ...
    System.out.println("output");

Lees in de Scanner Javadoc hoe je de volgende regels van stdin inleest.

De input is een bestand (bewaren als voorbeeld.invoer) (downloadlink) dat er zo uit ziet:

5
jos is een loser
Ik hou van jou, Marie!
???
?!?
jup

De eerste regel beschrijft het aantal regels die versleuteld moeten worden. Voor elke regel dien je de encrypt() regels van deel B toe te passen. Dit wordt weggeschreven naar stdout met behulp van System.out.println().

De output ziet er zo uit:

1 rm vvlh qho vruh
2 nLk xry qdm xr ,dPlu!h
3 ???
4 !??
5 xms

Elke regel begint met een volgnummer vanaf 1, voor elke versleutelde zin, gevolgd door een spatie. Vanaf dan volgt de versleutelde tekst, volgens dezelfde regels als deel B.

Om het Java programma te kunnen draaien en testen kan je (in Unix) het inputbestand lezen via het pipe commando: cat voorbeeld.invoer | java -cp . Main. Vergeet niet het programma eerst te compileren met javac Main.java.

Valideer je programma aan de hand van de voorbeeld invoer hierboven. De unit testen van deel B kan je herbruiken.

Java files zelf compileren

Zoals je hierboven ziet kan je javac zelf oproepen in plaats van Gradle dit te laten doen. Er zijn echter een paar spelregels die belangrijk zijn als je zelf compileert in combinatie met packages. De -d optie voorziet een output folder, zoals Gradle die in de root een map build/ gebruikt voor zijn gecompileerde .class files. Compileer dus altijd vanaf de root folder van je project! Voorbeeld structuur:

build.gradle
src/
 main/
  java/
    package/
     Main.java

Compileer in root: javac -d build/ src/main/java/package/Main.java. Dit levert je het volgende op:

build.gradle
src/
 main/
  java/
    package/
     Main.java
build/
 package/
  Main.class

Het programma oproepen, ook vanuit de root, kan je met java -cp build/ package.Main. Dus: geef de build map mee met het classpath (1) en voorzie de fully qualified name van de klasse (2), inclusief de package naam. Dit is belangrijk omdat het best zou kunnen dat er verschillende Main klasses in je applicatie bestaan, in verschillende packages.

Gebruik je geen speciale packages (aangeduid in het begin van de java file met package blabla;), dan kan je in dezelfde folder als je source compileren en als classpath de huidige folder, . of ./, meegeven. Voor simpele programma’s, zoals deze oefeningen, kan dit volstaan.

Opgave 2

Kristien is een modebewuste vrouw die graag - en regelmatig - nieuwe schoenen koopt. Het probleem is van praktische aard: de schoenenkast geraakt te vol. Ze heeft de opdracht gegeven aan haar man om nieuwe schoenenkasten te bouwen met de juiste afmetingen. Op die manier is ze ervan overtuigd dat er nog wel een paar of twee aangeschaft kan worden (waar ze waarschijnlijk gelijk in heeft).

Maak een Java programma dat uit de standard input stdin leest welke schoenen Kristien heeft. Het programma schrijft naar standard output stdout de uitkomst, namelijk wat de afmetingen van de kast zijn zodat alle schoenen netjes passen. Hanteer dezelfde methode als deel C van opgave 1.

De input is een bestand dat er zo uit ziet (downloadlink):

3
5
36
37
35
36
38
2
38
38  
2
36
36

De eerste regel beschrijft het aantal kasten dat gevuld moeten worden. Voor elke kast dicteert de eerste regel het aantal schoenen, en de volgende regels de schoenmaat voor elke schoen in die kast. Bovenstaande input zegt dus: er zijn 3 kasten, in kast 1 zitten 5 schoenen met maat 36, 37, 35, 36, 38, in kast 2 zitten 2 schoenen met maat 38, 38, …

Schoenen met exact dezelfde maat strikt kleiner dan maat 38 kunnen op elkaar geplaatst worden om plaats te besparen, met een maximum van 2. Dat betekent dat voor bovenstaand voorbeeld, de eerste kast er zo zou uit zien: 35, 36/36, 37, 38. (De schoenen mogen dus verhuisd worden van volgorde)

De output ziet er zo uit:

1 15x146
2 10x76
3 15x36

Elke regel begint met een volgnummer vanaf 1, voor elke kast, gevolgd door een spatie. Vanaf dan volgen de afmetingen van de kast, gescheiden met ‘x’, waarvan bij kast 1 15 de hoogte van de kast is (dit is altijd ofwel 10, ofwel 15 als er schoenen op elkaar werden geplaatst), en 146 de lengte van de kast is.

De lengte van de kast bereken je door de schoenmaten op te tellen: 35 + 36 + 37 + 38. Maat 36 tellen we in de lengte maar éénmalig omdat ze op elkaar liggen. In de tweede kast moeten de schoenen naast elkaar liggen omdat ze te groot zijn, terwijl in de derde kast dit wel op elkaar kan.

Om het Java programma te kunnen draaien en testen kan je (in Unix) het inputbestand lezen via het pipe commando: cat voorbeeld.invoer | java -cp . Main. Vergeet niet het programma eerst te compileren met javac Main.java.

Valideer je programma aan de hand van de voorbeeld invoer hierboven. Schrijf uiteraard eerst unit testen.

Opgave 3: Tweede Kans

ESA heeft een robot op Mars geplaatst om te zoeken naar de meest geschikte plaats om een marsbasis op te bouwen. De robot krijgt telkens een sequentie van instructies die leiden naar een nieuwe plaats. Elke instructie is een letter: 'S' (stap vooruit), 'L' (draai links) of 'R' (draai rechts).

Elke instructiesequentie komt in de buffer van de robot terecht en wordt, voor hij kan worden uitgevoerd, teruggestuurd naar de aarde om deze te controleren en te corrigeren. Er komen immers vaak communicatiefouten voor. De enige mogelijke correcties zijn verwisselingen binnen de buffer. ESA heeft ons gevraagd om een programma te schrijven om de nodige correcties te bepalen. Een correctie wordt aangegeven door de plaatsen in de buffer waarvoor de inhoud moet verwisseld worden. Daartoe worden de plaatsen in de buffer genummerd als A, B, C, …

Een correctie BF verwisselt de inhouden van plaats B en plaats F. Een rij correcties, bv. ACBE, verwisselt de inhouden van A en C, daarna de inhouden van B en E. Als er meerdere mogelijkheden bestaan om de ontvangen sequentie te transformeren (enkel via verwisselingen!), neem dan de kortste (= minst aantal verwisselingen.) Bij een gelijk aantal verwisselingen neem dan de alfabetisch eerste (AB komt voor BA dus nemen we AB, een rij die begint met BD komt voor een rij die begint met DF.)

Invoer

De eerste regel van de invoer bevat het aantal te verbeteren instructies. Daarna volgen per geval telkens 2 regels. De eerste regel bevat de instructies die de robot ontvangen heeft en de tweede regel bevat de correcte instructielijst. Beiden bevatten minstens 2 instructies en maximum 26 instructies. De enige instructies die kunnen voorkomen zijn 'S', 'L' en 'R'.

3
SLSLSR
SSLLRS
SS
RR
SSLLRR
SSLLRR

Uitvoer

Voor elk geval antwoord je met één enkele regel. Deze bevat het volgnummer van het testgeval, gevolgd door één spatie, gevolgd door:

1 BCEF
2 onmogelijk
3 correct

Elke regel begint met een volgnummer vanaf 1, gevolgd door …

Formaat

Gebruik dezelfde techniek als in Opgave 1C door met Scanner van stdin data in te lezen. De input zal opnieuw worden gepiped naar je programma. Indien dit niet werkt, of de output niet in het juiste formaat is, resulteert dit automatisch tot een gefaald resultaat.

Voorzie voor elk mogelijk scenario dat jij kan bedenken de juiste unit testen. Deze zullen mee in rekening worden gebracht bij de evaluatie.